Slika predavača

Rođen je 07.09.1979. u Sinju. Osnovnu i srednju školu je završio u Sinju, gdje je maturirao u općoj gimnaziji Dinko Šimunović 1998. godine. Studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1998. godine, te je diplomirao na smjeru financije 2003. godine s ukupnim prosjekom ocjena 4,5. Znanstveni poslijediplomski studij „Vanjska trgovina“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb upisao je 2004. godine, a 2005. godine je magistrirao obranom rada „Primjena alata za upravljanje kvalitetom u hrvatskim vanjskotrgovinskim poduzećima“. Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. godine, a 2010. je stekao akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Utjecaj kvalitete i inovacija na poslovanje hrvatske prerađivačke industrije“. Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb zaposlio se 1. studenoga 2003. godine u svojstvu asistenta na Katedri za trgovinu. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Međunarodno poslovanje“ i „Integrirani sustavi upravljanja“ na preddiplomskom Sveučilišnom studiju „Robne burze“, i „Upravljanje kvalitetom“ na diplomskom Sveučilišnom studiju, te na predmetima „Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom“ i „Metodologija stručnog rada“ na preddiplomskom stručnom studiju. U 2011. godini izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za trgovinu. Od 2016 godine pročelnik je Katedre za trgovinu te je izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. U siječnju 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za trgovinu. Kao nositelj kolegija držao je predavanja na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom iz kolegija „Metode i alati za upravljanje kvalitetom“ i „Upravljanje kvalitetom usluga“. 2007. Na poslijediplomskom doktorskom studiju „Ekonomija i globalna sigurnost“ nositelj je kolegija „Metodologija znanstvenog rada“.
U 2005. godini odslušao je stručni seminar u trajanju od četiri mjeseca na temu upravljanja kvalitetom te nakon polaganja ispita postao certificirani EOQ (European Organization for Quality) menadžer kvalitete. U svibnju 2011. godine završio je stručni seminar u trajanju od dva tjedna (Zagreb, Brussels) na temu „Uspješno korištenje potencijala EU fondova“. U 2012. godini završio je stručni tečaj za „lead auditora“ sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008 koji je organizirala konzultantska kuća Bureau Veritas. U 2013. godini u Zagrebu je završio stručni seminar Međunarodne trgovačke komore na temu organizacije i financiranja izvoza. Član je Hrvatskog društva menadžera kvalitete i ICC-a Hrvatska.  
Objavio je više od 80 znanstvenih publikacija (članci, knjige i poglavlja u knjigama).       

Reference predavača

u Altius savjetovanju