B(V)LOG

Uloga i izazovi nabave u izgradnji organizacijske otpornosti i održivosti

Dugačak je niz izazova s kojima se suočavaju današnje organizacije. Uvijek prisutni imperativ produktivnosti poslovanja, globalna konkurencija, tehnološki napredak, preferencije kupaca, međunarodno okruženje, logistički izazovi te naposlijetku ekološki i etički izazovi sažeti su u sinonim održivosti.

Potreba i nužnost izgradnje održivog poslovnog ekosustava koji podrazumijeva sve dionike u lancu opskrbe s naglašenom kompleksnosti odnosa nije proizašla iz nekog pomodnog trenda već je zalog za budućnost u poslovnom, ali i u svakom drugom smislu uzevši u obzir stanje globalne klime i društva. Posljedično, nametnulo se ključno pitanje što zapravo podrazumijeva održiv poslovni sustav, koje su njegove ključne osobine i karakteristike te jesmo li spremni i pripremljeni za promjenu perspektive.

Održivu organizaciju odlikuje poslovno upravljanje koje pri donošenju odluka uzima u obzir okolišnu i društvenu odgovornost organizacije te usmjerava poslovno upravljanje i odlučivanje ka ostvarenju ciljeva iz ključna 3 područja prema TBL (Triple bottom line): profit, ljudi i planet.

Organizacijska održivost ne treba nužno biti ograničena i usmjerena jedino na izvještavanje u skladu s ESG inicijativama već bi trebala prerasti u viziju poželjne budućnosti koja se komunicira i gradi duž cijele organizacijske strukture. Pritom, ne smijemo zanemariti ni dugoročnu poslovnu otpornost organizacije i rast konkurentskih sposobnosti kao posljedicu inicijativa unaprjeđenja okolišnih, socijalnih i upravljačkih aspekta poslovanja.

Kritična uloga funkcije nabave u izgradnji otpornosti i održivosti poslovanja nametnula je nužnost sveobuhvatne transformacije nabave kao centra odgovornosti, poslovne funkcije i procesa. Pritom, nabava se susreće s mnogim izazovima koji pretežito proizlaze iz preskakanja koraka ili faza u razvoju.

Koncept održive nabave podrazumijeva funkciju koja treba pribaviti organizacijske resurse na transparentan način iz društveno odgovornih izvora i praksi poštujući načelo ekonomičnosti uz minimalan negativan učinak na okoliš. No, kako to provesti u praksi? 

Početna točka je kreirati viziju održive nabave u skladu s organizacijskom misijom i vizijom te usvojiti vrijednosti i načela održivosti koja postaju integralni dio buduće politike nabave. Kroz politiku nabave organizacije izražavaju mišljenje i stavove o svim aspektima nabave kao poslovne funkcije i procesa te pravila poslovanja i očekivanja u odnosu s vanjskim dionicima. Područja na koja se odnose politike su poslovni integritet, etička načela te načela društvene i okolišne odgovornosti. Pravila poslovanja sažeta u općim uvjetima urediti će način na koji organizacija pribavlja resurse putem nabave, a koja pobliže opisuju postupak nabave vezano uz istraživanja tržišta, identifikaciju i preliminarno vrednovanja dobavljača, provođenje postupka pregovaranja, prihvatljive komercijalne uvjete i kriterije za ocjenu ponuda, naručivanje i sustav upravljanja ugovorima, te sustav upravljanja odnosima s dobavljačima putem kojeg organizacija nadzire, ocjenjuje i unaprjeđuje sveukupne performanse dobavljača.

Kako bi kreirala ciljeve nabave i strategiju za ostvarenje ciljeva organizacije trebaju prvenstveno analizirati i sagledati trenutačno stanje nabave u pogledu procesa, opsega, potreba internih korisnika te okruženja nabave iz kojeg organizacija crpi ekonomski i inovacijski potencijal kao i potencijal izgradnje održivosti. Provedena analiza ukazati će na jaz između trenutačnog stanja i poželjne budućnosti te biti temelj za postavljanje ciljeva i mjerila uspješnosti.

Podaci su ključ, a dobavljači resurs. Način na koji organizacija prikuplja podatke i komunicira s internim i eksternim dionicima uveliko će utjecati na pouzdanost, transparentnost i utemeljenost budućih poslovnih odluka.  Tehnološki napredak omogućio je digitalnu transformaciju poslovanja koja je ključna pretpostavka za učinkovito upravljanje procesima i transparentnu interakciju među dionicima koja potiče suradnju i razvija potencijale u području smanjenja ukupnog troška vlasništva i rizika poslovanja, poticanja društvene pravednosti te smanjenja ukupnog negativnog učinka na okoliš.

Kreiranje i uspostava održive nabave kao integralnog dijela održive organizacije izazov je koji zahtijeva potporu i sponzorstvo najvišeg menadžmenta. Razvijena svijest o potencijalima preduvjet je za pokretanje inicijativa za čiju provedbu su nužna suvremena znanje i vještine, analitičke sposobnosti i sveobuhvatno poznavanje poslovanja te svjesnost o poslovnom okruženju. Naposlijetku, nabava predstavlja vrata kroz koje organizacija crpi konkurentsku sposobnost, inovacijski potencijal i održivost. Ispred tih vrata dobavljače i sve zainteresirane dionike treba dočekati s gostoprimstvom, ljubaznosti i otvorenosti na suradnju i zajedničko strukturirano kreiranje vrijednosti za budućnost. Time organizacija gradi reputaciju i postaje poželjan partner u strateškim inicijativama.